KCK Šamorín oznamuje všetkým členom, že výška členského príspevku na rok 2018 je:                        

                                                                 120.00 EUR 
V prípade ak je členom klubu viacej priamich rodinných príslušníkov ( dieťa, rodič ) tak sa tento príspevok na zakdého ďalšieho člena uhrádza nasledovným príkladom :
1 člen : 120.00 EUR
2 člen :  60.00 EUR
3 a viac : bezplatne
 
 Členský príspevok je možné uhradiť výlučne  prevodom  na bankový účet vedený vo SLSP, a.s. 
 
 Banka: Slovenská sporitelňa, a.s. 
 Číslo účtu: 0021878306
 Kód banky : 0900
 IBAN: SK08 0900 0000 0000 2187 8306
 SWIFT: GIBASKBX
 Variabilný symol /VS/:  2018
 Účel platby, správa pre prijímateľa :  Meno a priezvisko ( rok narodenia )
 Termín zaplatenia ročného členského príspevku v celej výške je najneskôr do 31.marca 2018.