KCK Šamorín oznamuje všetkým členom, že výška členského príspevku na rok 2018 je:

120.00 EUR
V prípade ak je členom klubu viacej priamich rodinných príslušníkov ( dieťa, rodič ) tak sa tento príspevok na zakdého ďalšieho člena uhrádza nasledovným príkladom :
1 člen : 120.00 EUR
2 člen : 60.00 EUR
3 a viac : bezplatne
Členský príspevok je možné uhradiť výlučne prevodom na bankový účet vedený vo SLSP, a.s.
Banka: Slovenská sporitelňa, a.s.
Číslo účtu: 0021878306
Kód banky : 0900
IBAN: SK08 0900 0000 0000 2187 8306
SWIFT: GIBASKBX
Variabilný symol /VS/: 2018
Účel platby, správa pre prijímateľa : Meno a priezvisko ( rok narodenia )
Termín zaplatenia ročného členského príspevku v celej výške je najneskôr do 31.marca 2018.